Wymagane dokumenty

Uwaga! Dokumenty należy składać w białych, wiązanych teczkach - wzór opisu teczki.

Wykaz wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia, na semestr letni roku akademickiego 2017/2018:

 1. Ankieta osobowa podpisana przez kandydata (formularz wydrukowany z systemu ERK).
 2. Kopia dyplomu ukończonych studiów co najmniej I stopnia na kierunku zgodnym lub pokrewnym z profilem kształcenia, potwierdzona przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie;
  - Absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej nie muszą składać kopii dyplomu.
  - W przypadku braku dyplomu u kandydatów, którzy ukończyli Inżynierię Środowiska na uczelni innej niż Politechnika Lubelska - zaświadczenie z dziekanatu o ocenie z dyplomu oraz uzyskanej średniej ocen ze studiów.
  - Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pokrewnym z profilem Inżynierii Środowiska zobowiązani są dodatkowo złożyć kopie suplementu dyplomu. 
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowaniu na wybranym kierunku studiów.
 4. Kserokopia dowodu osobistego (powiększone obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczona przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie.
 5. Potwierdzenie opłaty za legitymację studencką w kwocie 17 zł, wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK;
  - Studenci i absolwenci Politechniki Lubelskiej posiadający legitymację nie uiszczają opłaty.
 6. Dwie fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Informacje na temat badań lekarskich

 • Dokumenty bez zaświadczenia lekarskiego nie będą przyjmowane. 
 • Akceptowane są wyłącznie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
 • Badania lekarskie można wykonać przed ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych.

Skierowanie na badania dostępne jest w systemie ERK na drugiej stronie formularza ankiety osobowej (Dane kandydata/drukuj formularz). 

W następujących ośrodkach badania wykonywane są bezpłatnie:

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41

Dodatkowe informacje o badaniach lekarskich znajdują się na stronie głównej Politechniki Lubelskiej z zakładce Kandydaci