Praktyki studenckie inżynierskie i przedyplomowe

(UWAGA: Nie dotyczy praktyki geodezyjnej)

  • Studia stacjonarne I stopnia, III rok (6 semestr) - Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
  • Studia stacjonarne II stopnia, I rok (1 semestr) - Inżynieria Środowiska
  • Studia niestacjonarne I stopnia, IV rok (8 semestr) - Inżynieria Środowiska
  • Studia niestacjonarne II stopnia, I rok (2 semestr) - Inżynieria Środowiska

Czas praktyk:

  • Studia I stopnia - 2 tygodnie (minimalny udokumentowany nakład pracy 75 godz.), ECTS 3 punkty
  • Studia II stopnia - 2 tygodnie (minimalny udokumentowany nakład pracy 50 godz.), ECTS 2 punktyPełnomocnik Dziekana ds. Praktyk: 

mgr inż. Łukasz GuzWzory wymaganych dokumentów praktyki obowiązkowej

Skierowanie na praktykę (jeśli organizator praktyki wymaga) wydawane jest przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk po okazaniu zaświadczenia o ubezpieczeniu.

Skierowanie na badania lekarskie (jeśli organizator praktyki wymaga) jest wydawane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. W tym przypadku proszę zasięgnąć informacji od Organizatora praktyk, na działanie jakich czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia będzie praktykant narażony(a).Wzory wymaganych dokumentów praktyki nieobowiązkowej:Informacje uczelniane Politechniki Lubelskiej

Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej

Zarządzenie Nr Nr R–42/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk nieobowiązkowych nieobjętych Regulaminem studiów w Politechnice Lubelskiej

Uchwała Nr 20 /2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyk zawodowychInformacje wewnętrzne WIŚ

Szczegółowy regulamin praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska w dniu 15.09.2014.