Aktualności

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii) oraz na studia niestacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) w roku akademickim 2020/2021 została uruchomiona 18 maja 2020 r.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia zgodne lub pokrewne z profilem kierunku Inżynieria Środowiska. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia danego kierunku (Uchwała Nr 14/2019/V, str.21).

Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Inżynierii Środowiska dostępne są w ramowym planie studiów.Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 będzie prowadzona od stycznia 2021 r.