Podstawowe informacje


Studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne II stopnia 

Procedura rekrutacji prowadzona będzie w czerwcu i lipcu 2019 r.

Studia stacjonarne II stopnia

Do 31-01-2019 r. aktywna jest elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK) na poniższe specjalizacje:

  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii;
  • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja;
  • Technologia wody, ścieków i odpadów;
  • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków.


W przypadku niewyczerpania limitu miejsc osób przyjętych, uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca.


W systemie ERK specjalizację (kierunek) można wybrać jako:

  • podstawową,
  • alternatywną.

Dla każdej specjalizacji podstawowej należy wykonać opłatę rekrutacyjną. W ramach opłaty rekrutacyjnej za specjalizację podstawową można wskazać kilka specjalizacji alternatywnych. 

Kwalifikacja na poszczególne specjalności w pierwszej kolejności wykonywana będzie z listy podstawowej, a w przypadku niewyczerpania limitu miejsc kwalifikowani będą kandydaci z listy alternatywnej. 

Podstawą kwalifikacji kandydatów jest ocena z dyplomu, zaś w przypadkach nierozstrzygniętych uwzględniana będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani na kilka specjalizacji, ostatecznie jednak będą mogli być przyjęci tylko na jedną z wybranych specjalizacji.