Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów na kierunkach IŚ i IOŹE:

  1. Ankieta osobowa podpisana przez kandydata
  2. Kopia świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I stopnia) lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia I stopnia).
  3. Kopia dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
  4. Pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;


UWAGA: 


Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej. W systemie ERK będzie utworzona funkcja wgrywania plików zeskanowanych dokumentów (aktywna po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia). 


Alternatywnie wymagane dokumenty można przesłać pocztą lub kurierem na adres WKR.


W ostateczności dokumenty będzie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w wyznaczonych punktach podawczych na terenie Politechniki Lubelskiej. Terminy i lokalizację punktów podawczych będą opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.Poświadczenie zgodności z oryginałem ww dokumentów będzie dokonywane po rozpoczęciu roku akademickiego podczas immatrykulacji.


W tym roku NIE SĄ WYMAGANE BADANIA LEKARSKIE od kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021 (Zarządzenie Nr R-52/2020).


Nie jest wymagana "Zgoda na utrwalenie wizerunku".


PEŁNOMOCNICTWO KANDYDATA

Wzór pełnomocnictwa reguluje Zarządzenie nr R-19/2019.

W czynnościach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym pełnoletniego kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej może reprezentować upoważniona przez niego osoba – pełnomocnik kandydata (Załącznik nr 1 Zarządzenia nr R-19/2019).

Poświadczenie urzędowe własnoręczności podpisu na upoważnieniu może zostać potwierdzone przez:

  • członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej,
  • pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów Politechniki Lubelskiej,
  • notariusza.